پرسشنامه جانشین پروری – هوران (۲۰۰۷)

پرسشنامه جانشین پروری – هوران (۲۰۰۷)

جانشین پروری: کارتا (1992) جانشین پروری را فرآیندی تلقی می کند که از طریق آن کارکنان مستعد برای گرفتن مسئولیت های مدیریتی رده بالا و کلیدی هر سازمان از میان افراد واجد شرایط و توانمند برگزیده می [...]
پرسشنامه توسعه حرفه ای – نوا (۲۰۰۸)

پرسشنامه توسعه حرفه ای – نوا (۲۰۰۸)

توسعه حرفه ای یک فرایند مستمر در خصوص ارزیابی نیازهای آموزشی هر فرد و برنامه ریزی برای رفع این نیاز ها است (نوا، 2008، ترجمه پورصادق و علیمیرضایی: 1384). رويكردهاي توسعة حرفه ای نوا (2008) مؤلفه [...]
پرسشنامه چرخش شغلی – هو و همکاران ( ۲۰۰۹)

پرسشنامه چرخش شغلی – هو و همکاران ( ۲۰۰۹)

چرخش کارکنان در سازمان یکی از ابزارهاي موثر مدیریت اثربخش بوده و معمولاً به صورتهاي مختلف انجام می­گیرد. ترفیع انتقال، چرخش در مشاغل و جدایی موقت یا دائم از خدمت، چرخش عمده منابع انسانی در سازمان [...]
پرسشنامه نیازهای بازار کار اجتهادی

پرسشنامه نیازهای بازار کار اجتهادی

به منظور سنجش نیازهای بازار می توان از پرسشنامه نیازهای بازار کار اجتهادی استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 34 گویه و ابعاد نیازهای فنی و بازاری، نیازهای شناختی، نیازهای شخصیتی، نیازهای مدیریتی و [...]
ﻣﻘﯿﺎس اﻗﺪاﻣﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ – ﻧﺒﯽ (۲۰۰۱)

ﻣﻘﯿﺎس اﻗﺪاﻣﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ – ﻧﺒﯽ (۲۰۰۱)

ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ می توان از ﻣﻘﯿﺎس اﻗﺪاﻣﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﺒﯽ (2001) اﺳﺘﻔﺎده کرد. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس از ﻫﻔﺖ ﺳﺆال و دو بعد اﻧﺼﺎف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ تشکیل شده است. روایی [...]