پرسشنامه منابع شغلی – کاراسک (۱۹۷۹)

پرسشنامه منابع شغلی – کاراسک (۱۹۷۹)

منابع شغلی به جنبه های جسمانی،روانی، اجتماعی یا اجتماعی شغل بر می گردد (ریوس،2010). که: در به موفقیت رساندن اهداف کاری، کاربردی هستند. تقاضاهای شغلی مرتبط با ارزش های روان شناختی و جسمانی را [...]
پرسشنامه منابع شغلی – باباکاس و همکاران (۲۰۰۹)

پرسشنامه منابع شغلی – باباکاس و همکاران (۲۰۰۹)

منابع شغلی در یك نگاه، ویژگیهای جسمی، روانی، اجتماعی و یا سازمانی شغلی است که در راستای دستیابی به اهداف کاری به کاهش تقاضاهای شغلی کمك می کنند. همچنین هزینه های جسمی یا روانی ناشی از تقاضاهای [...]
پرسشنامه جانشین پروری – راسول (۲۰۰۵)

پرسشنامه جانشین پروری – راسول (۲۰۰۵)

جانشین پروری: مدیریت جانشین پروری اشاره به فرایند های دارد که طی آن ها استعدادهای انسانی سازمان، برای تصدی مشاغل و مناصب کلیدی در آینده، شناسایی شده و از طریق برنامه ریزی های متنوع آموزشی و [...]
پرسشنامه تقاضاهای شغلی – چن و کائو (۲۰۱۲)

پرسشنامه تقاضاهای شغلی – چن و کائو (۲۰۱۲)

به منظور سنجش تقاضاهای شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 4 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر چن و کائو (2012) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه [...]
پرسشنامه تناسب شخص – شغل احمدی (۱۳۹۴)

پرسشنامه تناسب شخص – شغل احمدی (۱۳۹۴)

به منظور سنجش و ارزیابی تناسب شخص - شغل می توان از پرسشنامه ای که با الگو گرفتن از مدل هاکمن و اولدهام (1980) طراحی شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 5 گویه می‌باشد و از پژوهش معتبر احمدی [...]
پرسشنامه جانشین پروری – هوران (۲۰۰۷)

پرسشنامه جانشین پروری – هوران (۲۰۰۷)

جانشین پروری: کارتا (1992) جانشین پروری را فرآیندی تلقی می کند که از طریق آن کارکنان مستعد برای گرفتن مسئولیت های مدیریتی رده بالا و کلیدی هر سازمان از میان افراد واجد شرایط و توانمند برگزیده می [...]
پرسشنامه توسعه حرفه ای – نوا (۲۰۰۸)

پرسشنامه توسعه حرفه ای – نوا (۲۰۰۸)

توسعه حرفه ای یک فرایند مستمر در خصوص ارزیابی نیازهای آموزشی هر فرد و برنامه ریزی برای رفع این نیاز ها است (نوا، 2008، ترجمه پورصادق و علیمیرضایی: 1384). رويكردهاي توسعة حرفه ای نوا (2008) مؤلفه [...]
پرسشنامه چرخش شغلی – هو و همکاران ( ۲۰۰۹)

پرسشنامه چرخش شغلی – هو و همکاران ( ۲۰۰۹)

چرخش کارکنان در سازمان یکی از ابزارهاي موثر مدیریت اثربخش بوده و معمولاً به صورتهاي مختلف انجام می­گیرد. ترفیع انتقال، چرخش در مشاغل و جدایی موقت یا دائم از خدمت، چرخش عمده منابع انسانی در سازمان [...]