پرسشنامه نیازهای بازار کار اجتهادی

پرسشنامه نیازهای بازار کار اجتهادی

به منظور سنجش نیازهای بازار می توان از پرسشنامه پرسشنامه نیازهای بازار کار اجتهادی استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 34 گویه و ابعاد نیازهای فنی و بازاری، نیازهای شناختی، نیازهای شخصیتی، نیازهای [...]
پرسشنامه سنجش نوع نیازهای شغلی گوردون (۱۹۹۳)

پرسشنامه سنجش نوع نیازهای شغلی گوردون (۱۹۹۳)

به منظور سنجش نوع نیازهای شغلی می توان از پرسشنامه که توسط گوردون (1993) فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 13 گویه می باشد که به بررسی نیاز امنیت، نیاز اجتماعی، نیاز احترام، نیاز [...]
ﻣﻘﯿﺎس اﻗﺪاﻣﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﺒﯽ (۲۰۰۱)

ﻣﻘﯿﺎس اﻗﺪاﻣﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﺒﯽ (۲۰۰۱)

ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ می توان از ﻣﻘﯿﺎس اﻗﺪاﻣﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﺒﯽ (2001) اﺳﺘﻔﺎده کرد. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس از ﻫﻔﺖ ﺳﺆال و دو بعد اﻧﺼﺎف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ تشکیل شده است. روایی [...]