پرسشنامه استقلال شغلی – لیوپیس و فوس (۲۰۱۶)

پرسشنامه استقلال شغلی – لیوپیس و فوس (۲۰۱۶)

استقلال شغلی به سطح تمایزی مربوط می شود که هر یک از کارکنان با توجه به چگونگی انجام دادن کارهایش نشان می دهد. بنابراین، کارکنان با استقلال شغلی، آزادی بالاتری جهت تصمیم گیری در اموری که باید [...]
پرسشنامه استقلال شغلی – بائوئر و مولدر (۲۰۰۶)

پرسشنامه استقلال شغلی – بائوئر و مولدر (۲۰۰۶)

استقلال شغلی به معنای احساس دارابودن کنترل بر کار خود است‌. به عبارت دیگر، این حق عبارت است از احساس استقلال فرد برای آغاز و تداوم رفتارها و فرایندهای کاری و اتخاذ تصمیم در خصوص روش‌ها، اقدامات و [...]
پرسشنامه استقلال شغلی – بریق (۱۹۸۵)

پرسشنامه استقلال شغلی – بریق (۱۹۸۵)

درجه ای که شغل اختیار قابل ملاحظه و آزاد را برای افراد فراهم می کند و افراد را آزاد نگه می دارد و به افراد در زمان بندی کار شان حق انتخاب می دهد و ابزار ها برای انجام وظایف تعریف می کند (وایمر، [...]
پرسشنامه استقلال شغلی – جانگ (۱۹۹۵)

پرسشنامه استقلال شغلی – جانگ (۱۹۹۵)

استقلال شغلی: هاکمن و اولدهام (1975) استقلال شغلی را به درجه ای که شغل آزادی ذاتی، استقلال، اختیار را برای افراد در زمانبندی کارشان و تعیین رویه های که برای انجام کار به کار می گیرند، فراهم می [...]
پرسشنامه پیچیدگی شغل – کوالهو و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه پیچیدگی شغل – کوالهو و همکاران (۲۰۱۱)

پیچیدگی شغل: به کارهایی که از درجه بالایی از استقلال، بازخورد، معنادار بودن، تنوع و اهمیت برخوردار بوده و باعث انگیزش بیشتر در افراد گردد پیچیدگی شغل گویند (جو، 2007). طبق نظر کوالهو و همکاران [...]
پرسشنامه اثربخشی چرخش شغلی – دلپسند (۱۳۸۹)

پرسشنامه اثربخشی چرخش شغلی – دلپسند (۱۳۸۹)

چرخش شغلی به عنوان روشی از طراحی شغلی در نظر گرفته می شود که کارمندان مهارتهای شغلی را از بخشهای مختلف یاد می گیرند و خستگی ناشی از وظایف شغلی تکراری را با ایجاد تغییر در وظایف برطرف می کنند [...]
پرسشنامه ابعاد شغل – وندرویل و همکاران (۱۹۹۶)

پرسشنامه ابعاد شغل – وندرویل و همکاران (۱۹۹۶)

شُغل فعالیتی منظم است که در ازای دریافت پول انجام می‌شود. یک فَرد عموماً یک شغل را با کارمندی، داوطلبی، یا شروع کسب‌وکار آغاز می‌کند. مدت‌زمان یک شغل می‌تواند از یک ساعت (درمورد کارهای خاص) تا [...]
پرسشنامه برنامه ریزی مسیر شغلی – آدکلا (۲۰۱۱)

پرسشنامه برنامه ریزی مسیر شغلی – آدکلا (۲۰۱۱)

هال و همکاران (1986 به نقل از به نقل از قاسم زاده، 1397) یک مسیر شغلی را به عنوان فرآیند مادام العمری که از سلسله مراتبی از فعالیت ها، نگرش ها و رفتارهای مرتبط تشکیل شده و در طول زندگی کاری فرد [...]