پرسشنامه نیازهای بازار کار اجتهادی

پرسشنامه نیازهای بازار کار اجتهادی

به منظور سنجش نیازهای بازار می توان از پرسشنامه پرسشنامه نیازهای بازار کار اجتهادی استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 34 گویه و ابعاد نیازهای فنی و بازاری، نیازهای شناختی، نیازهای شخصیتی، نیازهای [...]
پرسشنامه تناسب فرد با شغل

پرسشنامه تناسب فرد با شغل

به منظور سنجش تناسب فرد با شغل می توان از گويه هاي ارائه شده توسط پژوهش های ادواردز (1996) و الیور و كريستوف- براون (2001) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 5 گویه می باشد که روایی و پایایی آن در [...]
پرسشنامه غنی سازی شغل ریف و تاینل (۱۹۷۳)

پرسشنامه غنی سازی شغل ریف و تاینل (۱۹۷۳)

به منظور ارزیابی میزان غنی سازی مشاغل یک بنگاه یا سازمان می توان از پرسشنامه ریف و تاینل (1973) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 18 گویه و ابعاد شغل، شاغل و فناوري می باشد. از آنجایی که این [...]
پرسشنامه سنجش و ارزیابی شفافیت نقش

پرسشنامه سنجش و ارزیابی شفافیت نقش

شفافيت نقش ميتواند به عنوان عدم ابهام نقش تعريف شود؛ به طوري كه افراد ترجيح داده در محيطهاي شفافي كار كنند، كه نقشهاي روشن داشته و از انتظارات مافوق نسبت به خودشان آگاه باشند. شفافيت نقش منجر به [...]
پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی

به منظور بررسی ابتکار و نوآوری شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه 6 گویه دارد و روایی و پایایی آن تأیید شده است.
پرسشنامه سنجش و ارزیابی مدل ویژگی های شغل

پرسشنامه سنجش و ارزیابی مدل ویژگی های شغل

به منظور سنجش و ارزیابی مدل ویژگی های شغل می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه و دارای ابعاد تنوع مهارت، هویت وظیفه، اهمیت وظیفه، استقلال، بازخور از خود [...]