پرسشنامه قصد ترک شغل

پرسشنامه قصد ترک شغل

به منظور سنجش قصد ترک شغل می توان از پرسشنامه چهار ماده ای که از دو پرسشنامه ترک کار پون (2003) و جواهر و حماسی (2006) اقتباس شده است، استفاده کرد. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال [...]
پرسشنامه قصد ترک شغل سینگ و همکاران

پرسشنامه قصد ترک شغل سینگ و همکاران

به منظور بررسی قصد ترک شغل کارکنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر سینگ و همکاران (1996) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی [...]
پرسشنامه قصد ترک شغل کامن و همکاران

پرسشنامه قصد ترک شغل کامن و همکاران

امروزه تمایل به ترك شغل در کارکنان به یکی از مهم ترین نگرانی هاي مدیریت منابع انسانی تبدیل شده است. به همین دلیل، سازمانهایی که بتوانند دلایل و عوامل موثر در تمایل به ترك شغل کارکنان را درك کنند، [...]
پرسشنامه سنجش دلایل انفصال از خدمت کارشناسان

پرسشنامه سنجش دلایل انفصال از خدمت کارشناسان

به منظور سنجش دلایل انفصال از خدمت کارشناسان از سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 28 گویه بوده و دارای ابعاد عوامل مؤثر برترک خدمت کارکنان، مافوق، [...]