پرسشنامه قصد ترک شغل – بابین و بولز (۱۹۹۸)

پرسشنامه قصد ترک شغل – بابین و بولز (۱۹۹۸)

قصد ترک شغل: امروزه ترک شغل کارکنان کلیدی در سازمان ها به یکی از مهم ترین نگرانی های مدیران سازمانها تبدیل شده است. به همین دلیل سازه هایی که بتوانند دلایل و عوامل موثر در ترک خدمت کارکنان را [...]
پرسشنامه تمایل به ترک خدمت – حسینی (۱۳۹۲)

پرسشنامه تمایل به ترک خدمت – حسینی (۱۳۹۲)

تمایل به ترک خدمت: ترک خدمت به معنای جدا شدن فرد از سازمانی است که در آن کار می کند (کر، ۲۰۰۵). قصد و تمایل به ترک خدمت، به عنوان میل و اشتیاق آگاهانه برای ترک سازمان و استعفا تعریف می شود که [...]
پرسشنامه تمایل به ترک شغل – ین-فاه (۲۰۱۰)

پرسشنامه تمایل به ترک شغل – ین-فاه (۲۰۱۰)

تمایل به ترک شغل: وقتی یک فرد از کار یا از عضویت در سازمان دست می کشد، ترك شغل روي می دهد. تحقیقات درخصوص ترك شغل، بر ترك ارادي کارکنان تاکید دارند (پیردنیا، 1394). قصد و تمايل به ترك خدمت، به [...]
پرسشنامه نیت ترک خدمت – اسکوپکر (۲۰۰۱)

پرسشنامه نیت ترک خدمت – اسکوپکر (۲۰۰۱)

نیت ترک خدمت: ترك خدمت به معناي جدا شدن فرد از سازماني است كه در آن كار مي كند. ترك خدمت در يك جمع بندي كلي، منعكس كننده علاقه كاركنان به جستجوي مشاغل جايگزين و ترك سازمان است (رستمی، 1394). [...]
پرسشنامه قصد ترک شغل

پرسشنامه قصد ترک شغل

به منظور سنجش قصد ترک شغل می توان از پرسشنامه چهار ماده ای که از دو پرسشنامه ترک کار پون (2003) و جواهر و حماسی (2006) اقتباس شده است، استفاده کرد. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال [...]
پرسشنامه قصد ترک شغل سینگ و همکاران

پرسشنامه قصد ترک شغل سینگ و همکاران

به منظور بررسی قصد ترک شغل کارکنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر سینگ و همکاران (1996) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی [...]
پرسشنامه قصد ترک شغل کامن و همکاران

پرسشنامه قصد ترک شغل کامن و همکاران

امروزه تمایل به ترك شغل در کارکنان به یکی از مهم ترین نگرانی هاي مدیریت منابع انسانی تبدیل شده است. به همین دلیل، سازمانهایی که بتوانند دلایل و عوامل موثر در تمایل به ترك شغل کارکنان را درك کنند، [...]