پرسشنامه وفاداری سازمانی – لیندگرن (۲۰۰۴)

پرسشنامه وفاداری سازمانی – لیندگرن (۲۰۰۴)

وفاداری سازمانی: عبارت است از احساس هویت و وابستگی فرد به سازمان و پای بندی یعنی اشتیاق بیشتر فرد به عنوان یک همکار برای پاسخگویی به خواسته هایی که از شغل او دارند (مورهد و گریفین، ۱۳۹۰).
پرسشنامه پاداش اجتماعی – وین و همکاران (۱۹۹۷)

پرسشنامه پاداش اجتماعی – وین و همکاران (۱۹۹۷)

پاداش اجتماعی: پاداش اجتماعي به دريافتي هاي ارزشمندي اطلاق مي شود كه فرد از تعامل با ديگران در محيط كار به دست مي آورد، نظير حمايت همكاران، سرپرستان و مديران (ويليامسون و همكاران ، 2009). [...]
پرسشنامه جانشین پروری – هوران (۲۰۰۷)

پرسشنامه جانشین پروری – هوران (۲۰۰۷)

جانشین پروری: کارتا (1992) جانشین پروری را فرآیندی تلقی می کند که از طریق آن کارکنان مستعد برای گرفتن مسئولیت های مدیریتی رده بالا و کلیدی هر سازمان از میان افراد واجد شرایط و توانمند برگزیده می [...]
پرسشنامه شایستگی های شغلی – بایندری (۱۳۹۱)

پرسشنامه شایستگی های شغلی – بایندری (۱۳۹۱)

با بررسی ادبیات مربوط به شایستگی ها و بررسی تعاریفی که در مورد شایستگی ارائه شده است، اولین چیزي که به خوبی مشخص می شود، فقدان تعریف واحد و اصطلاح شناسی مشخص و معین در مورد شایستگی و مفهوم آن [...]
پرسشنامه موفقیت اجرای سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک – رحمتی (۱۳۹۳)

پرسشنامه موفقیت اجرای سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک – رحمتی (۱۳۹۳)

امروزه نفوذ فناوري اﻃﻼﻋﺎت در فرايندﻫﺎ و نظام هاي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪي را باﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ الكترونيكي ايجاد كرده است. از سوي ديگر سازمان ها بايد شرايطي را فراهم كنند تا خلاقيت [...]
پرسشنامه حفظ منابع انسانی – لانگو و مورا (۲۰۱۱)

پرسشنامه حفظ منابع انسانی – لانگو و مورا (۲۰۱۱)

حفظ منابع انسانی: به نظر می رسد بررسی و تحلیل عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت کارکنان موسسه می تواند زمینه را برای تقویت مسائل انگیزشی کارکنان ومتعاقباَ افزایش اثربخشی و کارایی آنها فراهم آورد که در [...]
پرسشنامه بالندگی سازمانی اسپایدرز (۲۰۰۷)

پرسشنامه بالندگی سازمانی اسپایدرز (۲۰۰۷)

به منظور سنجش توسعه و بالندگی از نظر کارکنان سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 30 گویه و 6 مولفه باز بودن و شفافیت سازمان، اعتماد به همدیگر، شمول و [...]