پرسشنامه بالندگی سازمانی اسپایدرز (۲۰۰۷)

پرسشنامه بالندگی سازمانی اسپایدرز (۲۰۰۷)

به منظور سنجش توسعه و بالندگی از نظر کارکنان سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 30 گویه و 6 مولفه باز بودن و شفافیت سازمان، اعتماد به همدیگر، شمول و [...]
پرسشنامه لنگرهای شغلی ادگار شاین – ۴۰ گویه ای

پرسشنامه لنگرهای شغلی ادگار شاین – ۴۰ گویه ای

مفهوم لنگرهای شغلی، حلقة پیوند میان سازمان‌ها و افرادی است که برای آنها کار می‌کنند. این حلقة پیوند بر اساس زندگی حرفه‌ای فرد شکل می‌گیرد و نیروی تثبیت­کننده‌ای است که فرد را در مسیر انتخاب­های [...]
پرسشنامه تناسب فرد با شغل

پرسشنامه تناسب فرد با شغل

به منظور سنجش تناسب فرد با شغل می توان از گويه هاي ارائه شده توسط پژوهش های ادواردز (1996) و الیور و كريستوف- براون (2001) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 5 گویه می باشد که روایی و پایایی آن در [...]
پرسشنامه مدیریت مشارکتی لباف و رنجبر (۱۳۸۱)

پرسشنامه مدیریت مشارکتی لباف و رنجبر (۱۳۸۱)

مدیریت مشارکتی این‌گونه تعریف شده است: «بوجود آوردن نظام و فضایی توسط مدیریت كه تمام كاركنان، مشتریان و پیمان‌كاران یك سازمان در روند تصمیم گیری، تصمیم‌سازی و حل مسائل و مشكلات سازمان با مدیریت [...]