پرسشنامه هدف‎مداری در فعالیت بدنی GOEM

پرسشنامه هدف‎مداری در فعالیت بدنی GOEM

به منظور سنجش و ارزیابی هدف مداری در فعالیت های بدنی ورزشکاران می توان از مقیاس هدف مداری در فعالیت بدنی بود که در سال 2008 توسط پتریک و مارکلند توسعه داده شده است، استفاده کرد. در پژوهش آنها این [...]
آزمون راهبردهای عملکرد – توماس و همکاران (۱۹۹۹)

آزمون راهبردهای عملکرد – توماس و همکاران (۱۹۹۹)

به منظور سنجش و ارزیابی مهارت­ها و راهبردهای روانشناختی (راهبردهای عملکرد) در دو موقعیت تمرین و رقابت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 64 گزینه و هشت خرده [...]