پرسشنامه عملکرد ورزشکاران – چاربونیو (۲۰۰۱)

پرسشنامه عملکرد ورزشکاران – چاربونیو (۲۰۰۱)

به منظور برررسی و ارزیابی عملکرد ورزشکاران می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 5 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر چاربونیو (2001) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]
پرسشنامه جو انگیزشی – دودا و همکاران (۱۹۹۳)

پرسشنامه جو انگیزشی – دودا و همکاران (۱۹۹۳)

جو انگیزشی: این جو در بر دارنده ی محیطی است که در آن فرد برای ادامه فعالیت برانگیخته می شود و اشتیاق برای رسیدن به اهداف سازمانی، مشروط به کارایی تلاشها جهت ارضای نیاز فردی است (آهولا و هتفیلد، [...]
پرسشنامه جو انگیزشی PMCSQ – نیوتن و دودا (۱۹۹۳)

پرسشنامه جو انگیزشی PMCSQ – نیوتن و دودا (۱۹۹۳)

جو انگیزشی: این جو در بر دارنده ی محیطی است که در آن فرد برای ادامه فعالیت برانگیخته می شود و اشتیاق برای رسیدن به اهداف سازمانی، مشروط به کارایی تلاشها جهت ارضای نیاز فردی است (آهولا و هتفیلد، [...]
پرسشنامه توسعه گردشگری ورزشی – محمدپور (۱۳۹۱)

پرسشنامه توسعه گردشگری ورزشی – محمدپور (۱۳۹۱)

به منظور بررسی اهمیت جاذبه‌ها و مشکلات موجود در گردشگری ورزشی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 25 گویه و ابعاد جاذبه‌های طبیعی ورزشی مربوط به ورزش‌های [...]
پرسشنامه آمادگی بدنی ادراک شده  PPFS – آبادی (۱۹۸۸)

پرسشنامه آمادگی بدنی ادراک شده PPFS – آبادی (۱۹۸۸)

به منظور سنجش آمادگی بدنی ادراک شده می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه و ابعاد شرایط جسمانی، انعطاف پذیری عضلانی، شرایط عضلانی  و ترکیب بدنی می‌باشد [...]