پرسشنامه رایگان سرمایه گذاری بر روی کارکنان

پرسشنامه رایگان سرمایه گذاری بر روی کارکنان

به منظور ارزیابی سرمایه گذاری روی کارکنان در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 32 و 6 بعد راهبردها و برنامه های سازمان شما، توسعه راهبردهای خود برای [...]
پرسشنامه رایگان تاثیر تشویق بر یادگیری

پرسشنامه رایگان تاثیر تشویق بر یادگیری

به منظور ارزیابی تاثیر تشویق بر یادگیری دانش آموزان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه و دو بعد تشویق غیرمادی و تشویق مادی می‌باشد.
مقیاس رایگان اضطراب کرونا ویروس (CDAS)

مقیاس رایگان اضطراب کرونا ویروس (CDAS)

به منظور سنجش اضطراب ناشی از شیوع ویروس کرونا می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 18 گویه و ابعاد علائم روانی و علائم جسمانی می‌باشد که از پژوهش معتبر علی پور [...]