پرسشنامه رایگان حساسیت به طرد و غفلت عاطفی

پرسشنامه رایگان حساسیت به طرد و غفلت عاطفی

به منظور سنجش و ازیابی حساسیت به طرد و غفلت عاطفی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 24 گویه می‌باشد. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال 1399 [...]
پرسشنامه رایگان جو سازمان گالوپ

پرسشنامه رایگان جو سازمان گالوپ

جوسازمانی مناسب می‌تواند در ایجاد انگیزش برای کارکنان، بهبود روحیه کارکنان، مشارکت افراد در تصمیم گیری هاو در ازدیاد خلاقیت و نوآوری موثر باشد و به عنوان بک منبع مهم در تأمین سلامت روانی کارکنان [...]
پرسشنامه رایگان تاثیر گذراندن دوره پیش دبستانی بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان – شاه محمدی (۱۳۹۲)

پرسشنامه رایگان تاثیر گذراندن دوره پیش دبستانی بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان – شاه محمدی (۱۳۹۲)

به منظور بررسی تاثیر گذراندن دوره پیش دبستانی بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 16 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر شاه [...]