پرسشنامه فلسفه اخلاقی – کوجالا و همکاران (۲۰۰۹)

پرسشنامه فلسفه اخلاقی – کوجالا و همکاران (۲۰۰۹)

فلسفه اخلاق، رشته‌ای علمی، فلسفی و نوپاست که تعاریف مختلف و گوناگونی برای آن ارائه شده است. برخی آن را چنین تعریف کرده اند: علمی است که به تبیین اصول، مبانی و مبادی علم اخلاق می‌پردازد و مبادی [...]