پرسشنامه رایگان آزمون ضرب المثل ها

پرسشنامه رایگان آزمون ضرب المثل ها

در این پرسشنامه 25 ضرب المثل خواهید دید که برای هر یک چهار پاسخ پیشنهاد شده است. صحیح ترین پاسخ را پیدا کنید و در خانه مربوط به آن * بگذارید. اگر در پیدا کردن پاسخ صحیح یک ضرب المثل با مشکلی [...]