پرسشنامه مدیریت استعداد – کاینگهام (۲۰۰۷)

پرسشنامه مدیریت استعداد – کاینگهام (۲۰۰۷)

مدیریت استعداد سیستمی برای شناسایی، استخدام، پرورش، ارتقا و نگهداری افراد مستعد، با هدف بهینه کردن توان سازمان به منظور تحقق نتایج کسب و کار (مورتون، 2004)، در این راستا استعداد پتانسیل بالقوه و [...]