پرسشنامه اجرای موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری – فیلیپ شام و همکاران (۲۰۰۸)

پرسشنامه اجرای موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری – فیلیپ شام و همکاران (۲۰۰۸)

یك مدل سازمانی مشتری گراست كه از اطلاعات مشتری برای خلق یك راهبرد سفارشی استفاده می‌كند به طوری كه با شناسایی خواسته های مشتری، میزان وفاداری مشتری را افزایش و هزینه های عملیاتی را كاهش می‌دهد. [...]