پرسشنامه ظرفیت جذب دانش – کامیسون و فورس (۲۰۱۰)

پرسشنامه ظرفیت جذب دانش – کامیسون و فورس (۲۰۱۰)

ظرفیت جذب دانش یعنی توانایی سازمان ها در شناسایی، جذب و انتقال برای رسیدن به اهداف سازمانی می‌باشد. یا در واقع مجموعه ای از فرایندها و جریان‌های عادی سازمانی است که سازمان ها توسط آن دانش را [...]