پرسشنامه ارزش ویژه برند – کلر (۲۰۱۳)

پرسشنامه ارزش ویژه برند – کلر (۲۰۱۳)

ارزش ویژه برند: مصرف کننده، ارزش ویژه برند را به عنوان ارزش افزوده ای درک می کند که ار اضافه شدن برند به محصول یا خدمتی خاص ایجاد می گردد (آکر و بیل، 2013). ارزش ویژه برند مشتری محور زمانی رخ می [...]
پرسشنامه ارزش ویژه برند – یو و همکاران (۲۰۰۰)

پرسشنامه ارزش ویژه برند – یو و همکاران (۲۰۰۰)

ارزش ویژه برند: بنا به تعریف اکر (1991)، ارزش ویژه برند عبارتست از مجموعه ای از پنج گروه دارایی ها و تعهدات مرتبط با نام و نشان تجاری، نام و سمبل آن که ارزشی را به یک محصول یا خدمت ارائه شده به [...]
پرسشنامه ارزش ویژه برند – کیم و هون (۲۰۱۱)

پرسشنامه ارزش ویژه برند – کیم و هون (۲۰۱۱)

ارزش ویژه برند: ارزش ویژه برند، عبارت است از مجموعه ای از ویژگیها و اعتبارات مرتبط شده به برند که سبب افزایش و یا کاهش ارزش ایجاد شده توسط محصول برای مشتریان و سازمان می گردد (لای و همکاران، [...]
پرسشنامه ارزش ویژه برند – نام و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه ارزش ویژه برند – نام و همکاران (۲۰۱۱)

ارزش ویژه برند ارزش افزوده‌اي که به واسطه‌ي نام در بازار از طریق حاشیه‌ي سود بهتر یا سهم بازار براي محصول ایجاد می‌شود. این ارزش افزوده به وسیله‌ي مشتریان و سایر اعضاي کانال می‌تواند به عنوان [...]
پرسشنامه ارزش ویژه برند سبز – چن و چانگ (۲۰۱۲)

پرسشنامه ارزش ویژه برند سبز – چن و چانگ (۲۰۱۲)

چن (2010) ارزش ويژه برند سبز را به عنوان "مجموعه‌اي از امتيازها و تعهدهاي برند درباره مسئوليت و نگراني هاي محيطي اي تعريف نمود که با نام، نماد و آرم برند در ارتباط است که مي تواند ارزش ارائه شده [...]