پرسشنامه ارزش چرخه عمر مشتری – وو و لی (۲۰۱۱)

پرسشنامه ارزش چرخه عمر مشتری – وو و لی (۲۰۱۱)

گاپتا و لهمن (2003) ارزش چرخه عمر مشتری را سود یا زیان خالص بنگاه اقتصادی از یک مشتری در طول حیات مبادلاتی آن مشتری با سازمان تعریف کرده اند. ارزش چرخه عمر مشتری ، از اصول اساسي مديريت ارتباط با [...]