فرم ارزیابی تیم پروژه – سارا کوک (۱۳۹۵)

فرم ارزیابی تیم پروژه – سارا کوک (۱۳۹۵)

فرم ارزیابی تیم پروژه به شما کمک می‌کند میزان اثر بخشی تیم پروژه تان را ارزیابی کنید. بهتر است ابتدا به صورت انفرادی پر شود و سپس با حضور همه اعضای تیم مورد بحث قرار گیرد. این پرسشنامه دارای 20 [...]
پرسشنامه سبک ارزیابی عملکرد – سارا کوک (۱۳۹۵)

پرسشنامه سبک ارزیابی عملکرد – سارا کوک (۱۳۹۵)

به منظور تشخیص سبک ارزیابی عملکرد می توان از پرسشنامه سبک ارزیابی عملکرد سارا کوک (1395) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای دو قسمت و هر قسمت شامل 12 گویه است: قسمت یکم باید توسط مدیر/ رهبر تیم و [...]
پرسشنامه خودتنظیمی میلر و براون (SRQ) (1999)

پرسشنامه خودتنظیمی میلر و براون (SRQ) (1999)

به منظور سنجش خودتنظیمی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 63 گویه و ابعاد پذیرش، ارزیابی، راه اندازی، بررسی، برنامه ریزی، اجرا و سنجش می‌باشد که از پژوهش [...]
پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت

پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت

عملکرد سازمانی پدیده ای پیچیده است که شاید ساده ترین تعبیر برای آن را بتوان مجموعه فعالیت های معطوف به دستیابی بر اهداف سازمانی دانست. از اینرو عملکرد سازمانی به این موضوع مربوط می شود که یک [...]
پرسشنامه ارزیابی برنامه های اقدام

پرسشنامه ارزیابی برنامه های اقدام

به منظور ارزیابی برنامه های اقدام (Action Plan) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه می‌باشد که از منبع معتبر دوبرین و گرینک (2009) استخراج شده‌اند.