پرسشنامه اعتماد الکترونیکی – چئوک مان (۲۰۱۲)

پرسشنامه اعتماد الکترونیکی – چئوک مان (۲۰۱۲)

اعتماد را به عنوان ويژگيهاي شخصيتي فردي دانست كه برتعاملات فرد با محيط گسترده پيرامونش اثر ميگذارد (راحمی پور، 1393). كيمري و مك كرد (2002) اعتماد را به معني قصد پذيرش داوطلبانه فرد در يك وضعيت [...]