پرسشنامه علاقه به کارآفرینی – دکر و کالو (۲۰۱۲)

پرسشنامه علاقه به کارآفرینی – دکر و کالو (۲۰۱۲)

کارآفرینی از فعالیت هایی است که می تواند برطرف کننده ی بسیاری از چالش های عمده همچون بیکاری، درآمد پایین، فقدان تنوع اقتصادی و ... باشد در یک جامعه کارآفرین، همه انسان ها فرصت های یکسانی پیش روی [...]