پرسشنامه کیفیت ارتباط با مشتری – فیروزی (۱۳۹۳)

پرسشنامه کیفیت ارتباط با مشتری – فیروزی (۱۳۹۳)

به گفته گوماسون (1987) کیفیت ارتباط با مشتری، یک رابطه تعاملی کیفی بین مشتری و موسسه است و می تواند به رابطه طولانی مدت کمک کند، به طور کلی ادبیات بازاریابی نشان دهنده نقش اساسی رضایت، تعهد و [...]
پرسشنامه آموزش سیار – بهلولی (۱۳۹۸)

پرسشنامه آموزش سیار – بهلولی (۱۳۹۸)

آموزش سیار: از تلفیق یادگیری الکترونیکی و رایانه های دستی سیار، شکل جدیدی از آموزش خلق شد که یادگیری از طریق تلفن همراه نام گذاری شد. تعاریف گوناگونی برای "آموزش سیار" ارائه شده است که برخی از [...]