پرسشنامه تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده – کوئرنر و فیتزپاتریک (۲۰۰۲)

پرسشنامه تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده – کوئرنر و فیتزپاتریک (۲۰۰۲)

خانواده واحد اجتماعى ديگرى است که بايد از خانوار تميز داده شود. خانواده براساس روابطى تعريف مى‌شود که از عمل توالد و تناسل نشأت مى‌گيرد و قانون يا رسومى ناظر آن است. روابط اصلى خانواده رابطه‌هایى [...]