پرسشنامه الگوی کسب و کار – برتل و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه الگوی کسب و کار – برتل و همکاران (۲۰۱۲)

مدل کسب و کار عبارت از کلیاتی در مورد انتخاب مشتریان، انجام وظایف و برون سپاری، ترکیب منابع، ایجاد سهم بازار، رضایت مشتریان و تولید سود است. در تعریفی دیگر مدل کسب وکار در ایجاد ارزش است كه پشت [...]