پرسشنامه مسئولیت پذیری – گلن و نلسون (۱۹۹۸)

پرسشنامه مسئولیت پذیری – گلن و نلسون (۱۹۹۸)

مسئولیت پذیری احساس عملی در بکارگیری توانایی ها و انجام کوشش ها در تطابق و سازگاری با مردم است که عدم پذیرش آن، قانون شکنی و نپذیرفتن مسئولیت های اجتماعی تلقی میگردد (گلن و نلسون، 1988). بر اساس [...]