پرسشنامه تفکر سازنده – اپشتین و مایر (۱۹۸۹)

پرسشنامه تفکر سازنده – اپشتین و مایر (۱۹۸۹)

تفکر سازنده یک متغیر کنار آمدن گسترده با مولفه های خاص است، مهمترین عامل در چگونگی و نوع نشانگان استرس، تصورات شخصی و میزان ارزش و اهمیت موضوعی ویژه در نزد فرد است، زیرا عامل تنش زایی که برای [...]