پرسشنامه رهبری تحول آفرین – جیوتی و دو (۲۰۱۴)

پرسشنامه رهبری تحول آفرین – جیوتی و دو (۲۰۱۴)

تئوری رهبری تحول گرا نخست توسط برنز (۱۹۷۸) به منظور تمایز بین آن دسته از رهبران که روابط قوی و انگیزشی با زیر دستان و پیروان برقرار می کنند و آن دسته از آنها که به طور گسترده ای متمرکز بر مبادله [...]