پرسشنامه اثربخشی تیمی – بیلی و دیوید (۲۰۰۲)

پرسشنامه اثربخشی تیمی – بیلی و دیوید (۲۰۰۲)

تننابم و همکارانش (به نقل از هریس، 2008) اثربخشی تیمی را ترکیبی از عملکرد تیم به صورت خروجی و توانایی تیم برای رشد و احیاء دوباره تعریف نموده اند. کوهن و همکارانش (به نقل از هریس، 2008) نیز اثر [...]