پرسشنامه آمیخته بازاریابی حسی – نجاتی (۱۳۹۳)

پرسشنامه آمیخته بازاریابی حسی – نجاتی (۱۳۹۳)

بازاریابی حسی: بازاریابی حسی در مورد چگونگی برانگیختن احساسات مخاطبان برای افزایش رغبت در آنان به خرید یک خدمت یا محصول است. امروزه احساسات نقش مهمی در بازاریابی دارد. در واقع هر محصول باید دارای [...]