پرسشنامه اضطراب بارداری وندنبرگ (۱۹۸۹)

پرسشنامه اضطراب بارداری وندنبرگ (۱۹۸۹)

به منظور سنجش ترس ها و نگرانی های مربوط به بارداری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 17 گویه و ابعاد ترس از زایمان، ترس از زاییدن یک بچه معلول جسمی یا [...]