پرسشنامه تعهد سازمانی – تیسنگ (۲۰۱۱)

پرسشنامه تعهد سازمانی – تیسنگ (۲۰۱۱)

تعهّد یک نیروی وابستگی است، سایرین تعهّدات را به عنوان یک خواسته جهت نگهداری ارتباط با ارزش تعریف کرده اند و بیش­تر از یک مبادله اقتصادی یا دریافت پاداش مالی کارمند از مدیر است و در واقع یک نوع [...]