پرسشنامه ارزش ویژه برند – نام و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه ارزش ویژه برند – نام و همکاران (۲۰۱۱)

ارزش ویژه برند ارزش افزوده‌اي که به واسطه‌ي نام در بازار از طریق حاشیه‌ي سود بهتر یا سهم بازار براي محصول ایجاد می‌شود. این ارزش افزوده به وسیله‌ي مشتریان و سایر اعضاي کانال می‌تواند به عنوان [...]