پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک برایسون (۱۹۹۹)

پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک برایسون (۱۹۹۹)

برنامه ریزی استراتژیک عبارت است از طرح های بلندمدت برای مدیریت موثر فرصت ها و تهدیدات محیطی و بررسی نقاط قوت و نقاط ضعف سازمان. تدوین برنامه استراتژیک شامل تعریف ماموریت، تعیین اهداف قابل تحصیل، [...]