پرسشنامه توانمندسازی رهبری – ژو و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه توانمندسازی رهبری – ژو و همکاران (۲۰۱۱)

از آنجا که انسان‌ها به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان هستند وکسانی که مسئولیت رویکردها وکارکردهای سازمان را بر عهده دارند، بایسته است با توانمندسازی منابع انسانی از راه دموکراتیک، ضمن آماده کردن [...]