پرسشنامه چرخش شغلی – هو و همکاران ( ۲۰۰۹)

پرسشنامه چرخش شغلی – هو و همکاران ( ۲۰۰۹)

چرخش کارکنان در سازمان یکی از ابزارهاي موثر مدیریت اثربخش بوده و معمولاً به صورتهاي مختلف انجام می­گیرد. ترفیع انتقال، چرخش در مشاغل و جدایی موقت یا دائم از خدمت، چرخش عمده منابع انسانی در سازمان [...]