پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی – بل و منگوک (۲۰۰۲)

پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی – بل و منگوک (۲۰۰۲)

رفتار مدنی سازمانی یک نوع رفتار ارزشمند و مفید است که افراد آنرا به صورت دلخواه و داوطلبانه از خود بروز می‌دهند و نظارت بر محیط به منظور شناسایی فرصت‌ها و تهدیدات حتی با هزینه شخصی نمونه ای از [...]