پرسشنامه تصمیم خرید آنلاین – چئوک مان (۲۰۱۲)

پرسشنامه تصمیم خرید آنلاین – چئوک مان (۲۰۱۲)

تصمیم خرید آنلاین: خرید اینترنتی انجام فرآيند خريد از طريق اينترنت مي باشد، كه ميتوان از آن بعنوان خريد الكترونيكي يا خريد آنلاین یا خرید اينترنتي تعريف كرد. مصرف كنندگاني كه خريد آنلاين مي كنند [...]