پرسشنامه رایگان غربالگری خطر سوءتغذیه PYMS

پرسشنامه رایگان غربالگری خطر سوءتغذیه PYMS

به منظور ارزیابی خطر سوءتغذیه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 4 گویه می‌باشد و بر اساس مجموع امتیازات بدست امده درجه‌بندی می شود. بر اساس ابزار PYMS امتیاز [...]
پرسشنامه رایگان غربالگری خطر سوءتغذیه STAMP

پرسشنامه رایگان غربالگری خطر سوءتغذیه STAMP

به منظور بررسی خطر سوءتغذیه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می‌باشد و بر اساس مجموع امتیازات بدست امده درجه بندی می شود. براساس ابزار STAMP امتیاز [...]
پرسشنامه رایگان غربالگری خطر سوءتغذیه STRONGkids

پرسشنامه رایگان غربالگری خطر سوءتغذیه STRONGkids

به منظور بررسی خطر سوءتغذیه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 4 گویه می‌باشد و بر اساس مجموع امتیازات بدست آمده درجه بندی می شود. بر اساس ابزار STRONGkids [...]