پرسشنامه خود پنداره کودکان پیرز-هریس (۱۹۶۹)

پرسشنامه خود پنداره کودکان پیرز-هریس (۱۹۶۹)

به منظور سنجش خود پنداره کودکان و نوجوانان 8 تا 18 سال می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 80 گویه و 6 دسته مقیاس رفتار، وضعیت مدرسه و وضعیت شناختی و ذهنی، [...]