پرسشنامه دانش مشتری – فنگ و تیان (۲۰۰۵)

پرسشنامه دانش مشتری – فنگ و تیان (۲۰۰۵)

دانش مشتری، دارایی نامحسوس بسیار ضروری برای هر سازمانی است، زیرا به آن سازمان کمک می‌کند تا خود را در راستای تولید ارزش سازماندهی کند. پژوهشگران علم بازاریابی توصیه می‌کنند، کارکنان سازمان باید [...]