پرسشنامه سنجش ویژگی های بازخورد مؤثر

پرسشنامه سنجش ویژگی های بازخورد مؤثر

فراهم کردن بازخورد مؤثر برای فراگیران به عنوان یک استراتژی کلیدی در یادگیری و تعلیم شناخته شده است. استفاده از واژه‌ی مؤثر در ارتباط با بازخورد با این موضوع مرتبط است که بازخورد باید مناسب و به [...]