پرسشنامه سبک مدیریت – حسنی

پرسشنامه سبک مدیریت – حسنی

پرسشنامه سبک مدیریت – حسنی توسط محمد حسنی در سال 1375 تدوین و به عنوان پایان نامه هنجار یابی شده است. براي تهيه و بررسي اعتبار و روايي مقياس سبك مديريت از معلمان آموزش و پرورش شهر تهران استفاده [...]
پرسشنامه بررسی سبک های مدیریت مدیران بازاریابی

پرسشنامه بررسی سبک های مدیریت مدیران بازاریابی

به منظور بررسی سبک های مدیریت مدیران بازاریابی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 16 گویه و دارای ابعاد استفاده از اطلاعات، پیچیدگی، تصمیم گیری گروهی، ریسک [...]