سنجش ارزش درک شده خرید

سنجش ارزش درک شده خرید

به منظور سنجش و ارزیابی ارزش درک شده خرید می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 15 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کارپنتر و همکاران (2005) استخراج شده‌اند.