پرسشنامه شدت درد مزمن – ون کورف و همکاران (۱۹۹۰)

پرسشنامه شدت درد مزمن – ون کورف و همکاران (۱۹۹۰)

به منظور اندازه گیری شدت درد مزمن می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 7 گویه و سه محور شدت درد، ثبات يا مدت درد و ميزان ناتواني حاصل از درد می‌باشد که از پژوهش [...]
پرسشنامه مختصر شدت درد – کلیلند (۱۹۹۱)

پرسشنامه مختصر شدت درد – کلیلند (۱۹۹۱)

این پرسشنامه توسط کلیلند در سال 1991 برای اندازه گیری شدت درد مزمن در بیماران سرطانی و دیگر بیماران بالینی دچار درد مزمن ساخته شده است. این پرسشنامه از دو بخش اصلی سنجش شدت درد و میزان تداخل در [...]