پرسشنامه شکفتگی – دینر و بیسواز-دینر (۲۰۰۸)

پرسشنامه شکفتگی – دینر و بیسواز-دینر (۲۰۰۸)

به منظور ارزیابی شکفتگی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 8 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر دینر و بیسواز-دینر (2008) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این [...]