پرسشنامه رشد اجتماعی – الیس وایتزمن (۱۹۹۰)

پرسشنامه رشد اجتماعی – الیس وایتزمن (۱۹۹۰)

برای تعیین رشد اجتماعی نوجوانان 13 تا 18 ساله می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 27 گویه و 6 زیر مقیاس به شرح: همکاری- خوش خلقی و سازگاری- احترام به دیگران – [...]