پرسشنامه نیازهای روانشناختی محیط کار هامفریز

پرسشنامه نیازهای روانشناختی محیط کار هامفریز

نیروی کار سالم و حیاتی، دارایی استراتژیک هر سازمان است (قنبری و سلطانزاده، 1394). پژوهشگران بیان می‌کنند به دلیل جایگاه ویژه‌ای که کار در زندگی انسان‌ها دارد، حق دارند که محیط کار سالم و ایمنی [...]