پرسشنامه عملکرد برند

پرسشنامه عملکرد برند

به منظور سنجش عملکرد برند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 14 گویه و ابعاد عملکرد برند از دید مشتری، عملکرد برند از دید کارکنان و عملکرد برند از دید مالی [...]