پرسشنامه عملکرد یادگیری – یانگ و همکاران (۲۰۰۳)

پرسشنامه عملکرد یادگیری – یانگ و همکاران (۲۰۰۳)

عملکرد یادگیری عبارتست از اثربخشی فرد یادگیرنده در جذب، حفظ، پردازش و پرورش بهینه مطالب آموخته شده بطوریکه در نگرشها، رفتارها و شیوه زندگی فرد اثر محسوسی می‌گذارد (یانگ و همکاران، 2003). یادگیری [...]