پرسشنامه رایگان رفتارهای فرانقشی – ارگان (۱۹۸۸)

پرسشنامه رایگان رفتارهای فرانقشی – ارگان (۱۹۸۸)

رفتارهای فرانقشی شامل رفتارهای اختیاری کارکنان است که جزو وظایف رسمی آنها نیست و مستقیما توسط سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر گرفته نمی شود، ولی اثربخشی کلی سازمان را افزایش می دهد و برای عملکرد، [...]