پرسشنامه مزیت رقابتی – لی و همکاران (۲۰۰۶)

پرسشنامه مزیت رقابتی – لی و همکاران (۲۰۰۶)

مزیت رقابتی نشان می‌دهد که تا چه حد یک سازمان یا گروه قادر به ایجاد یک موقعیت دفاعی در مقابل رقبای خود است که آن شامل قابلیتهائی است که اجازه می‌دهد یک گروه یا سازمان خود را از رقبای خود متمایز [...]