پرسشنامه خودکارآمدی مراقبت از خود – لو (۱۹۹۶)

پرسشنامه خودکارآمدی مراقبت از خود – لو (۱۹۹۶)

به منظور سنجش خودکارآمدی مراقبت از خود می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 29 گویه و ابعاد سازگاري، كاهش استرس، تصميم گيري و لذت بردن از زندگي می‌باشد که از [...]