پرسشنامه کیفیت زندگی کلاسی – اینلی و بورک (۱۹۹۲)

پرسشنامه کیفیت زندگی کلاسی – اینلی و بورک (۱۹۹۲)

کیفیت زندگی عبارت است از ارزیابی و ادراک افراد از وضعیت زندگی‌شان بر اساس بافت فرهنگی و نظام ارزشی و موقعیتی که در آن زندگی مي‌کنند و ارتباطی که این عوامل با انتظارات، اهداف، معیارها و علایق شخصی [...]