پرسشنامه بوروکراسی – عدلی (۱۳۷۵)

پرسشنامه بوروکراسی – عدلی (۱۳۷۵)

بوروکراسی را می توان نوعی سازمان سلسله مراتبی تعریف کرد که عقلایی طرح ریزی شده است تا کار بسیاری از انسان ها را در جهت انجام وظایف گسترده اداری هماهنگ کند (روزنبرگ و کوزر، 1385 به نقل از جانعلی [...]
پرسشنامه برنامه ریزی مسیر شغلی – آدکلا (۲۰۱۱)

پرسشنامه برنامه ریزی مسیر شغلی – آدکلا (۲۰۱۱)

هال و همکاران (1986 به نقل از به نقل از قاسم زاده، 1397) یک مسیر شغلی را به عنوان فرآیند مادام العمری که از سلسله مراتبی از فعالیت ها، نگرش ها و رفتارهای مرتبط تشکیل شده و در طول زندگی کاری فرد [...]
پرسشنامه لنگرهای شغلی ادگار شاین – ۴۰ گویه ای

پرسشنامه لنگرهای شغلی ادگار شاین – ۴۰ گویه ای

مفهوم لنگرهای شغلی، حلقة پیوند میان سازمان‌ها و افرادی است که برای آنها کار می‌کنند. این حلقة پیوند بر اساس زندگی حرفه‌ای فرد شکل می‌گیرد و نیروی تثبیت­کننده‌ای است که فرد را در مسیر انتخاب­های [...]
پرسشنامه بررسی استراتژی های مسیر شغلی بالقوه

پرسشنامه بررسی استراتژی های مسیر شغلی بالقوه

به منظور بررسی استراتژی های مسیر شغلی بالقوه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 32 گویه می‌باشد که از منبع معتبر آکرویس و همکاران (2007) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر مدیریت مسیر شغلی

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر مدیریت مسیر شغلی

به منظور بررسی عوامل موثر بر مدیریت مسیر شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 15 گویه بوده و دارای ابعاد رضایت از مسیر شغلی، نگرش های مدیریت و حمایت مدیریت [...]