پرسشنامه بررسی نگرش‌های مسافران تجاری از خدمات ارائه شده توسط مهمان‌سراها

پرسشنامه بررسی نگرش‌های مسافران تجاری از خدمات ارائه شده توسط مهمان‌سراها

به منظور بررسی نگرش‌های مسافران تجاری از خدمات ارائه شده توسط مهمان سراها می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 40 گویه بوده و دارای ابعاد توانایی‌ها و مهارت‌های [...]
پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی

پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی

به منظور سنجش تصویر برند شرکت های خصوصی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 23 گویه و دارای ابعاد برند، خدمات، مناسب بودن، کیفیت، تنّوع/انتخاب و جوّ می‌باشد که [...]